ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561 โดยมีวาระพิจารณา เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง พ..256หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ..2561 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ..2559 และการขอปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) จำนวน 9 หลักสูตร ฯลฯ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน