ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(26)/2561 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายได้ของหน่วยงานอิสระประจำปีงบประมาณ .. 2561 ไตรมาส 3 และสืบเนื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5(25)/2561 ฯลฯ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน