ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(26)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน การรับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2560 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)