นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(18)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ความก้าวหน้าการเผยแพร่แผ่นภาพ Infographic ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แผนการดำเนินการโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)