ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2561 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและหารือการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมแปดริ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วันที่ 27 มิถุนายน 2561