ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสวนดุสิตสีขาว (Drugs Free Workplace) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องการดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย และเรื่องการสร้างสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุข แบบยั่งยืน นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย  ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ บรรยายเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล และเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการพักอาศัยภายในหอพัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ร.ต.อ.จำเนียร พื้นดอนเค็ง ด.ต.พิชิต สารครินทร์ ฝ่ายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจนครบาลสามเสน บรรยายเรื่องภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)