ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3(5)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน-เดือนพฤษภาคม 2561 (ร่าง) คู่มือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2561