ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ คำยังผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าชี้แจงงบประมาณประจำปี 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 3601 อาคารรัฐสภา 3 วันที่ 22 มิถุนายน 2561