โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (รมป.2) ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ รายละเอียดอาจารย์นิเทศก์ของการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ , ร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพของการนิเทศออนไลน์” อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการนิเทศออนไลน์” ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ บรรยายในหัวข้อ “แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ WBSC Portfolio สำหรับการนิเทศออนไลน์”  รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 และ 2” และ ดร.สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) บรรยายในหัวข้อ “Time line กระบวนการนิเทศออนไลน์” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561