การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 23(80)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 23(80)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เงินช่วยเหลือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 มิถุนายน 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)