ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/261 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์ “Food street” เรื่อง(ร่าง)ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การขอเช่าพื้นที่ร้าน café amazon ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ถนนสิรินธร ฯลฯ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)