รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(27)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน รายงานการับสมัคร กิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง กำหนดการทำบุญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  13 มิถุนายน 2561 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)