การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(26)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(26)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่องสรุปจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรวร่วมกัน ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)