ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity And Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Intergrity Transparency Assessment : EBTI ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561 ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)