สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่8(17)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่8(17)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ประกาศสำนักกิจการพิเสษ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายโบนัส และ Service Charge โรงแรมสวนดุสิต เพลส พ.ศ. … เรื่องความเสี่ยงด้านการบริหารงานคุณภาพของโครงการอาหารกลางวัน 1 ฯลฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)