การประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 11(17)/2561

นายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(17)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง สืบเนื่องปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง (มิถุนายน-กรกฎาคม 2561) และการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน)