การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 21(78)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(78)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง หลักการยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  28 พฤษภาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)