การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 21(78)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 21(78)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง หลักการยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนสิต ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  28 พฤษภาคม 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26