การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระเรื่องการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการจัดทำโครงการเพิ่มและพัฒนาการใช้บริการวิชาการ: ระยะที่1 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมฯลฯ วันที่ 28 พฤาภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(เดิม) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)