มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมรองอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งพิเศษ/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี นัดพิเศษ ครั้งพิเศษ/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯรอบที่1 และเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง-ลูกจ้างประจำรอบที่1 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)