ชมรมนักศึกษามุสลิม ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มสด. จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 15

ชมรมนักศึกษามุสลิม ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงาน ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพี่น้องมุสลิมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามุสลิมผ่านการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลากลางคืนร่วมกัน วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)