กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการดำเนินงานของอธิการบดีในรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน มหาวิทยาลัย(เดิม) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)