สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่4(7)/2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่4(7)/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)รายงานการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)