ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 17(74)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 17(74)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน