สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(25)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561 โดยมีวาระเรื่องการปรับแก้ไขแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของหลักสูตรที่สังกัดโรงเรียนการเรือน จำนวน 7 หลักสูตร เรื่องการของดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หลักสูตร เรื่องการเปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรี ฯลฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา สวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)