การประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(18)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(18)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพ.ศ. 2561 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )