กองกฎหมาย จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่19(76)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 19(76)/2561  โดยมีวาระสำคัญ เรื่องแนวทางการยกร่างการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)