การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มสด. ครั้งที่ 3(6)/2561

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 เมษษยน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)