การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4 (24)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4 (24)/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการพิจารณาการทักท้วงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ตรวจ 7ประเด็น) ศูนย์ฯนครนายก แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ.2559 – 2564 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 เมษายน 2561