รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี