พิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำเหรียญและรางวัลสนับสนุนพัฒนาทีมกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมี คุณโรจนา ผลพันธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลำพอง ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต