การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 7(16)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(16)/2561 โดยมีวาระสำคัญ(ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายโบนัส และ Service Charge โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) พ.ศ. …. , (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานกรณีเสียชีวิตของ โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ, รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2561 และไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 เมษายน 2561