รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 รายงานงบการเงินของสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2560  แนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสวนดุสิตโพลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)