ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่4(4)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการชำระหนี้เงินกู้ ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด รายงานผลการนำเงินไปลงทุน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. …. โครงการสวัสดิการ เพื่อสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)