ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ครั้งที่ 3(23)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร การอนุมัติการปรับแก้รายละเอียดของหลักสุตร (มคอ.2) ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ และพิจารณาการขอตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ฯลฯ ห้องประชุมลำพองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว : พศิน)