ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การเข้าร่วมโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน สรุปจำนวนโรงเรียนในความร่วมมือการจัดสถานที่ฝึกสอน สรุปจำนวนโครงการที่เสนอของบประมาณจากฮั่นปั้น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) วันที่ 29 มีนาคม 2561