ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ( 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลการประเมิน ระดับ 2 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนการเรือน การพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 28 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)