ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่3(9)/2561 โดยมีวาระเรื่องการรับสภาพหนี้เงินกู้ยืมกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องรายงานการจำหน่ายรถยนตร์รถเก๋งและรถกระบะ เรื่องความคืบหน้า การตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ ของบรัษทฯ จาการส่งมอบงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)