รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งพิเศษ 1/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มีนาคม 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)