ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(69)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่องแบบรายงานคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องแนวทางการร่างกฎหมายการใช้เงินสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมแทนงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  21 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)