รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ รองศาสตราจารย์ พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินงาน  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)