นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 2(22)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเชิญตัวแทนผู้บริหารมาให้ข้อมูล กำหนดการเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)