ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(65)/2561  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา พ.ศ. …. หลักการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)