ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่2(15)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการนโนบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย(ก.น.บ.)ปีพุทธศักราช 2560ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น3 โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)