ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานนะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และร่วมหารือเกี่ยวกับแผนบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2562-2564) ณ ห้องประชุมบ้านโพธิ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา