การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิค จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้า และได้รับเกียรติจากนายวีรพัชน์  เปล่งศรีสกุล ที่ปรึกษาอิสระ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน  มาบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน และเรื่องกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้อง301 ชั้น3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 29 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)