การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร รุ่นที่2

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่นที่2 วันที่ 26-27 มกราคม 2561และได้รับเกียรติจาก ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน อ.ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน และกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้อง201 ชั้น2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 26 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)