ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ครั้งที่ 1(21)/2561 มีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. ,การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 1 รายและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 1ราย ,การงดรับนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 หลักสูตร และตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตร ,ข้อมูลการดำเนินการของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559) ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว : พศิน)