รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 1(8)/2561  มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1  รายงานหลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคระกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายการเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลประกันกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  วันที่  22 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )