ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่นที่1 วันที่ 19-20 มกราคม 261 และได้รับเกียรติจากนายสวินทร์ พงษ์เก่า วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บรรยายเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มกราคม 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)