รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559) ตามข้อสังเกตุของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การของดรับนักศึกษา ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 หลักสูตรและตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตร การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 16 มกราคม 2561